fbpx

Настоящата политика има за цел да информира потребителите какви лични данни се обработват във връзка със закупуването на стоки и услуги и защо ги обработваме. Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин в съответствие с действащото законодателство.

Как получаваме Вашите лични данни?

Ние получаваме лични данни директно от потребителите когато те подадат запитване към нас чрез някоя от контактните форми на сайта.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази политика на поверителност, преди да предоставите информацията. Ако сте на възраст под 16 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Какви личнни данни могат да бъдат събрани от Вас?

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез различни услуги и информационни канали, описани в тази Политика на поверителност: Данни за контакт – име, телефонни номера, e-mail адрес.

Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Как може да бъде използвана Вашата информация?

Използването на лични данни, съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“ и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящата политика. Обяснение относно обхвата на наличните основания може да бъде намерено по-долу. Ние отбелязваме основанията, които ползваме, за да обосновем всяко ползване на Вашата информация до самото ползване.

Обслужване на клиенти – за да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме оферти, събираме Данни за контакт, Лични данни, Интереси, Ползване на уеб сайта и комуникациите и Информацията за продажби и сервизни услуги, Данни за конфигурацията на продукта и закупените аксесоари, за да определи какви оферти е най-вероятно да представляват интерес за Вас и за да се свържем с Вас относно тези оферти, съгласно Вашите предпочитания.

Прехвърляне на лични данни на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето. Te могат да бъдат споделени със следните юридически лица:

 • Договорни партньори и сервизи
 • Дружества, предоставящи услуги на търговеца, като IT поддръжка и други
 • Банкови и кредитни институции

Ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри или на сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или на защитен хартиен носител) и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или идентични стандарти на нашите подизпълнители или бизнес партньори).

Как защитаваме информацията на потребителите?

Защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, предприемане необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност. Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

 • строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база „необходимост да се знае“ и само за целите на комуникацията
 • прехвърляне на събраните данни: само в криптирана форма
 • защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп (напр. от хакери)
 • постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни

Когато се регистрирате в нашият уеб сайт с парола, която Ви дава достъп, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

Колко дълго съхраняваме Вашата информация?

Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели. Така че, ако информацията се използва за две цели, ще я запазим, докато целта с по-дълъг период за съхранение изтече; но ще спрем да я използваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези лица, които трябва да я използват за съответната цел.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 6 месеца, считано от датата на изпращане на дадена заявка.

Ползване за изпълнение на продажба на стоки и услуги или финансиране от съответните институции: Във връзка с Вашата информация, използвана за изпълнение на продажба на стоки или услуги, ние можем да запазим тези данни за срок от 6 месеца след това.

Съдебни претенции: във връзка с каквато и да е информация, за която ние основателно вярваме, че ще ни бъде необходима, за да се защитим при съдебна претенция срещу нас или трета страна, ние може да запазим тези данни толкова дълго, колкото може да бъде необходимо.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите и информацията, която вече не е необходима, е необратимо анонимизирана (анонимизираната информация може да бъде запазена) или сигурно унищожена.

Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба пред органите за защита на личните данни

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация, е необходимо да се свържете с нас.

Имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в информацията, която съхраняваме
 • поискате от нас да изтрием всяка информация, за която вече нямаме законно основание да използваме
 • когато обработката се основава на съгласие и във връзка с какъвто и да е директен маркетинг, да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка занапред
 • направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимните интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни
 • поискате от нас да ограничим използването на информацията Ви (напр. докато се разследва жалба)

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления), нашите интереси (напр. запазването на законните привилегии) ​​или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Коли за сравнение